سفرهای علمیRSS Feed

مهندسی واقعی توسط یک حشره

مهندسی واقعی توسط یک حشره

جلّ الخالق مهندسی واقعی توسط یک حشره تصاویر زیر نمایش قدرت و عظمت آفرینش الهی است.او خدایی است که به هریک از موجودات، قابلیت های ویژه آن ها را داده است. اوست که ذرات وجود، همه نشانه یکتایی و حکمت اوست و این ما هستیم که همواره باید انگشت شگفتی بر دندان گرفته و او را در همه حالات سپاسگزاری کنیم. جلّ الخالق مهندسی واقعی توسط یک حشره تصاویر زیر نمایش قدرت و عظمت آفرینش الهی است.او خدایی... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای سفرهای علمی

  • نحوه مشاهده :